Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Caracol Travel Idegenforgalmi Bt (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő), a www.caracolutazas.hu honlapon, portál jellegű, termékértékesítésre is alkalmas honlapot üzemeltet, amelynek látogatása során, a honlapon regisztrálók (továbbiakban: Ügyfél) adatait kezeli a jelen Adatkezelési tájékoztató és vonatkozó belső szabályzatainak megfelelően.
Az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatjuk a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatókat, a honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi, adatkezelési jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megfelelően kezeljük. A honlap használata során az Ügyfél további funkciókat is elérhet, amely járhat további személyes adatok megadásával, kezelésével, ezen adatok kezelésére is a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja
A Társaság személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, illetve jogszabály (Pmt., Bszt., Számvtv., Infotv., Katv.) kötelező előírása alapján kezel. Az Ügyfél hozzájárulásán alapuló adatkezelés, az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fent, időtartama – az adatkezelés céljától függő – de maximális a Társaság és az Ügyfél közötti jogviszony megszűnését követő 9. (kilencedik) év vége.
Az Adatkezelő személyes adatokat elsődlegesen az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. Az Ügyfél a hozzájárulását megadhatja: a Társaság által közvetített szolgáltatás nyújtása vonatkozásában; elektronikus és információs csatornákon; webes regisztráció segítségével; külön nyilatkozatban; egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatok vonatkozásában.
Amennyiben Ügyfél az Adatkezelővel kötött szerződésben, vagy a web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a vonatkozó regisztráció/szerződés, és a regisztráció/szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükséges.

Az adatkezelő személye
Az Adatkezelő adatai:
 • Adatkezelő neve: Caracol Travel Idegenforgalmi Bt.
 • Adatkezelő rövidített neve: Caracol Bt.
 • Adatkezelő székhelye: 1112 Budapest Kékperje utca 6.
 • Adatkezelő telephelye :1118 Budapest Dayka Gábor utca 3.
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-06-751994
 • Adatkezelő telefonos elérhetősége: 06-1/611-5927
 • Adatkezelő e-mailcíme: info@caracolutazas.hu
 • Belső adatvédelmi felelős e-mailcíme: fulop.viktoria@caracolutazas.hu
 • Adatkezelő internetes elérhetősége: www.caracolutazas.hu
Az adatkezelés célja
Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az által a cél elérésére alkalmas. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése, a felhasználók és jogosultságaik azonosításához szükséges.
A Társaság esetében a jelen Tájékoztatónak hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálják:
 1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása;
 2. az Ügyféllel történő a Katv-ben és az Infotv-ben előírt regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység;
 3. az Ügyféllel történő szerződés közvetítése;
 4. a Pmt.-ben meghatározott egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatot kezelése;
 5. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása;
 6. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése;
 7. az Ügyfél vonatkozásában kockázat-elemzés és értékelés;
 8. az Ügyféllel történő kapcsolattartás;
 9. a Társaság Üzletszabályzatában meghatározott célok teljesítése, megvalósítása;
 10. egyéb, az előzőekben fel nem sorolt, tevékenységi körébe tartozó, vonatkozó jogszabályi (Pmt., Bszt., Számvtv., Infotv., Katv.,) előírások, kötelezettségek teljesítése.
A Társaság által kezelt adatok köre és kezelése
A Társaság az Ügyfél / érintett adatait az általa végzett szolgáltatás vonatkozásában használhatja fel, az általa végzett szolgáltatás végzésétől eltérő célból, kizárólag az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ügyfél / érintett hozzájárulása alapján kezelheti és használhatja fel.
A Társaság a caracolutazas.hu weblapon történt regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:
A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat: 
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • jelszó
 • születési idő
 • irányítószám
 • helység
 • közelebbi cím
A regisztráció során a felhasználók nem kötelezően megadhatnak egyéb személyes adatokat is, ezen adatok kezelése megegyezik a jelen Tájékoztatóban található adatkezelési feltételekkel.

Közvetlen üzletszerzési és kutatási célú adatkezelés
Az Adatkezelő az Ügyfelek / érintettek személyes adatait az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra:
 • A közvetlen megkeresés módszerével (DM) reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is);
 • megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából;
 • megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.
Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy az Ügyfél / érintett ahhoz hozzájáruljon. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt az Adatkezelő nem támasztja szerződés megkötésének feltételéül.
Személyre szabott reklámok, nyereményjátékok
Az adatkezelő, a felhasználó érdeklődési körének megfelelően személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a www.quaestor.hu honlapról letöltött oldalak látogatása során. A személyre szabott reklámok az Ügyfelek részére lehetővé teszik, hogy érdeklődési körükbe vágó, életkoruknak megfelelő hasznos információk birtokába jussanak, és az érdeklődési körükbe nem eső reklámok a lehető legkisebb eséllyel jussanak el hozzájuk. A személyre szabott reklámok felhasználóhoz igazításához az adatkezelő felhasználhatja a felhasználó által kötelezően vagy önkéntesen megadott személyes adatokat. A hirdetési csíkok kiosztását a rendszer végzi, ennek során a személyes adatok átadására, feldolgozására nem kerül sor. A felhasználó leiratkozással megtilthatja személyes adatai ilyen célú felhasználását
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy egyes nyereményjátékokon, promóciókon csak olyan személyek vehessenek részt, akik adataik jelen pont szerinti kezeléséhez hozzájárulnak.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.
A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától kezdve tárolja.
Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített esetben van mód.
A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató a felhasználási feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.
Az Ügyfél / érintett a jelen pont szerinti adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja a lemondásnak a Társaság által megjelölt címre történő megküldésével.
Az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyfél / érintett a hozzájárulását visszavonhatja.

Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jogszabályon alapuló adatkezelések kötelezőek, azokról az Ügyfelek / érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő, logikai elkülönítéséről.
Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen Tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek.
Az ügyféladatokat tartalmazó, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek. Az Adatkezelő a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja azon adatfeldolgozóként közreműködő harmadik személyek részére, akik az Adatkezelő számára olyan szolgáltatást nyújtanak, amely az adatok kezelésével összefügg.
Az Adatkezelő a regisztráció során keletkezett adatokat az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről.
Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást külön erre a célra fejlesztett nyilvántartási rendszer útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A rendszer biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében, hogy az egyes munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá.
Az Adatállományok kezelésére, azok biztonságos őrzésére, a hozzáférési jogokra, adatok, dokumentációk felhasználására az Adatkezelő szervezetén belül - összhangban a törvényi előírásokkal - hatályos szabályzatok, utasítások megfelelően irányadóak.
Az Adatkezelő a Szolgáltatásai nyújtása során a szolgáltatást végző szerverek által rögzített naplóállományok ("logfile"-ok) és a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzíthet, mint a kérést küldő számítógép IP-címe, a használt böngésző és operációs rendszer típusa, a kérés ideje és időtartama, a kért oldal címe, a korábban látogatott oldalak, stb.. Az ilyen adatok rögzítésének kizárólagos célja a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése.
Anonim látogatóazonosítók és naplóállományok alkalmazásával gyűjtött - nem személyes - adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez használjuk fel, melyek az Adatkezelő a szolgáltatásai színvonalának emeléséhez nyújthatnak segítséget. Az így nyert adatokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó adatokkal nem kapcsolja össze.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő külön szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok sértetlenségéről rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok integritásának megőrzéséről, sértetlenségéről, bizalmasságáról valamint rendelkezésre állásáról
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Titoktartás

A Társaság az Ügyfeleiről / érintettekről rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az Ügyfél / érintett személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Társasággal kötött bármely szerződésére vonatkozik, - az ügylet jellegétől függően – értékpapírtitokként kezel.
Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.
A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Társaság vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügyfelekkel / érintettekkel kapcsolatos információkhoz a Társasággal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá.
Aki üzleti vagy értékpapírtitok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg az értékpapírtitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, az e törvényben meghatározott körön kívül - az ügyfél felhatalmazása nélkül - nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.
Aki értékpapírtitok birtokába jut, azt nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő rendszeres adatszolgáltatást jogszabályban meghatározott szerveknek végez, a jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal. A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatások esetén minden esetben meg kell győződni az adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén jogi szakértő közreműködését kell kérni.
A személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak.
A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.
A fentieken kívül személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint írásba kell foglalni. Az írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára, vagy az adatkörre tekintettel csekély jelentőségű. Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.
Az Adatkezelő az adattovábbításokat naplózza annak érdekében, hogy megállapítható legyen az, hogy a személyes adatokat kinek, milyen jogalappal és célból továbbítják.
Az Ügyfél / érintett az adattovábbítási naplóba betekinthet, kivéve, ha az adattovábbítás tényéről az Ügyfél / érintett jogszabály rendelkezése alapján nem szerezhet tudomást.
A fenti tilalmak és korlátozások az ügyfélkapcsolat megszűnése esetén is irányadók.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kintlévőségeit engedményezés útján harmadik személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az engedményezés révén megváltozik a jogosult személye. Engedményezés esetén az Adatkezelő az engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel a jogosult pozíciójába lévő személynek.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor.
Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban azaz Infotv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor.
Az Adatkezelő kérésre az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről, így különösen az elvégzett műveletekről, valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az Adatkezelő garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő szervezeti, technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az érintettek jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha az feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

Egyes adatfeldolgozások

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók köre változik, változhat. Az Adatkezelő az adatfeldolgozók személyéről tájékoztatást ad.
Az Infotv. Értelmében 2012. január 1. napját követően a Társaság köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezni Ügyfelei személyes adataival folytatott adatkezelések nyilvántartásba vételét. Az Adatkezelő az adatfeldolgozók személyét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelenti.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbiak:
 • a Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
 • a Hatóság telefonszáma: +36 (1) 391-1400
 • a Hatóság fax száma: 36 (1) 391-1410
 • a Hatóság honlapja: www.naih.hu
 • a Hatóság email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • a Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila
 • Az Adatkezelő hosszú távú adatfeldolgozási megbízás keretében adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi természetes, jogi, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező személyeket:
 • Automatizált egyedi döntés
 • Az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés kizárólag automatizált adatfeldolgozással történő meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést
 • valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az Ügyfél / érintett kezdeményezte, vagy
 • olyan törvény teszi lehetővé, amely az Ügyfél / érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.
 • Az Adatkezelő az Ügyfél / érintett kérelmére tájékoztatást ad az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés során alkalmazott módszerről és annak lényegéről. Az Ügyfél / érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse.

Adatok törlése és archiválása

Az Adatkezelő – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – a személyes adatot törli, ha
 • kezelése jogellenes;
 • az Ügyfél / érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az Ügyfél / érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Ügyfél / érintett kérheti. Az Ügyfél / érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél / érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél / érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

A felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy a Társaság, a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.
A Társaság nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A Társaságot nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
A Társaság, a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

Az Ügyfelek / érintettek jogai és érvényesítésük

Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő az Ügyfél / érintettet a regisztráció során, az adatkezelést megelőzően, valamint a felhasználás során folyamatosan tájékoztatja az adatkezelés részleteiről, és erre az Ügyfél / érintett figyelmét felhívja
Az Ügyfelek / érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az Ügyfél / érintett tájékoztatást elsősorban az ügyfélszolgálattól, ennek eredménytelensége esetén az adatkezelőtől kérhet.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az érintettek az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjanak az adatkezelés részleteiről.
Az Ügyfél / érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ügyfél / érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél / érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az Ügyfél / érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az Ügyféllel / érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.
Helyesbítéshez való jog
Az Ügyfél / érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse, vagy ha ez lehetséges saját maga elvégezze. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az Ügyfél / érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.
Törléshez és tiltakozáshoz való jog
Az Ügyfél / érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az Ügyfelet / érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a munkaviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről az Adatkezelő az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja.
Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az Ügyfelet / érintettet annak okáról tájékoztatja.
Az Ügyfél / érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Ügyfél / érintett jogainak érvényesítése
Az Ügyfél / érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét az Adatkezelőnél nyújthatja be.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Az Ügyfél / érintett jogsérelem esetén kérheti az Adatkezelő képviseletében eljáró személy felettes vezetőjének vizsgálatát, valamint fordulhat az Adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelőshöz.
Az Ügyfél / érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és Infotv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait.
Az Ügyfél / érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti annak vizsgálatát arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az Ügyféllel / érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók.
Az Ügyfél / érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

Az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatkezelési tájékoztatót. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési kötelezettségeket.
még töltünk